Händelö gård


Händelö gård har en lång historia och nämns i kända källor för första gången i ett gåvobrev från år 1322 då Ingegärd Svantepolksdotter övertog gården.

Händelö gård vandrade mellan kungliga och flera adliga ätters ägo fram till 1789 då redaren och grossisten Christian Ebersteins övertog gården. 1874 köptes den av textilmagnaten Herman Wahren, efter hans död behöll änkan Emelie egendomen fram till år 1901, då den övergick till Norrköpings stad.

Norrköpings stad (och senare kommun) arrenderade ut marken fram till år 1986, mellan 1986 och 1999 var här behandlingshem för drogmissbrukare. Sedan 1999 har byggnaderna stått tomma och ägorna har fått växa igen. Stora delar av ägorna är i dag övertagna av industrier och logistikföretag, här ligger till exempel Pampushamnen, Händelöverket och Agroetanol. Gårdsbyggnaderna ska i framtiden användas för ett miljötekniskt centrum.

Liksom hela Norrköping brändes Händelö gård ner av ryssar under Stora nordiska kriget år 1719 och återuppbyggdes. Dagens byggnad uppfördes 1850.

 Källa: Wikipedia, Foto: Bertil Qarlzon

Västerbyholms gård

VÄSTERBYHOLMS GÅRD, ligger på nordvästra delen av Händelö.

 Gårdens ursprungliga namn, Vaesterby kan härledas från dess geografiska belägenhet, väster om Händelö gård. ("Vestra garden uppa samma öne"). Ombildningen till Västerbyholm ägde av allt att döma rum i mitten av 1500-talet då gården blev säteri. Tillägget -holm var då ett populärt inslag i herrgårdsnamnen och ansågs höja statusen på gårdarna. Vissa variationer på stavning förekommer, förutom Vaesterby och Västerbyholm, t.ex. Västerby, Vesterbyholm, Wästerbyhålm och Westerbyholm.
Manbyggnaden är belägen på en höjdplatå och är inramad av omväxlande löv- och barrskog, ängs- och hagmark samt öppna odlingsytor. Intill byggnaden finns ytor med viss parkkaraktär.

Västerbyholms huvudgård var från begynnelsen och sannolikt fram till 1800-talets början belägen på en plats ca 1 km söder om den nuvarande. Liksom granngårdarna Händelö och Lindö blev Västerbyholm 1719 plundrad och nedbränd av ryska soldater på väg mot huvudmålet, Norrköpings stad.

Den första ägaren till denna egendom var troligen en kvinna vid namn Birgitta Magnusdotter och tiden är 1400-talets början. Hon hade genom arv kommit i besittning av ett mycket omfattande jord-och godskomplex vari bland annat granngården Händelö ingick.

 Idag är det Norrköpings kommun som äger gården. Där bedrivs idag ett behandlingshem för missbrukare.

Foto: Bertil Qarlzon

Händelö Hult

KFUM:s sommarhem Händelö Hult. KFUM hade under lång tid under sommrarna bedrivit lägervistelse för unga pojkar, där det ingick idrott, lekar samt bibelkunskap och gudstjänster.

Denna verksamhet hade skett på många olika platser såsom vid Häradsviken, Malmö Gård, Getå Pensionat och Karstorps Gård.

Behovet av ändamålsenlig lokal på för sommarverksamheten lämplig plats hade under de sista åren vuxit sig allt starkare och den 27 januari 1916 kunde kontrakt med Norrköpings stad undertecknas angående upplåtelse av 20 000 kvm mark vid Händelö för ett KFUM:s sommarhem.

KFUM:s styrelse utsåg omedelbart en kommité för frågans lösning. Denna bestod av herrar G. Månsson, Martin Pettersson, Simon Wettermark och Axel Heimer.

Sommarhemmet Händelöhult samlade många unga pojkar och jag var själv där och hade roligt tillsammans med dem, trots att jag ej tillhörde KFUM.

En tillfällig logerare var oförsiktig med eld vilket hade till följd att hela sommarhemmet snabbt brann ner till grunden. Händelsen inträffade 30 januari 1958 och sorgen var stor.
 

Uppgifterna hämtade ur KFUM:s jubileumsskrift 100 år.
Sammanställt av Gösta Ekstrand. Fotot skänkt av Gunnar Alderin.

Vägnät vid oljehamnen

Påbörjat arbete med vägnätet vid oljehamnen på norra sidan av Lindökanalen.